Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum

Destekleyici Kurum: WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)

Kalkınma ile doğa koruma el ele yürüyebilir. Doğal sermayeyi korumak, gerçek anlamda sosyal ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunabilir. Oysa ki; gelişmekte olan ülkelerde temel hedef mümkün olduğunca kısa sürede sanayileşme ve gelişme olduğundan, bu hızlı sanayileşme ve büyümenin çevreye vereceği olası zararlar yeterince tartışılamamaktadır. Bu durum doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi anlayışıyla örtüşmemektedir. Bu nedenle; sürdürülebilir kalkınma için kullanılan araçlar olan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi)  ve SÇD (Stratejik Çevresel Değerlendirme) süreçlerinin etkinliğinin sağlanması, Türkiye gibi gelişmekte olan, coğrafyası & nüfusu büyük ülkelerde yüksek derecede önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere beş ülkede WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) tarafından yürütülen Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi (CO-SEED), ÇED ve SÇD uygulama süreçlerinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırmayı hedeflemektedir. DOÇEV, “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum” isimli projesi ile bu programdan Türkiye’de hibe almaya hak kazanan 5 sivil toplum kuruluşundan birisi olmuştur.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilciliği işbirliği ile 2017- 2018 yıllarında uygulanacak proje çerçevesinde; bölgedeki ÇED uygulamalarında saha araştırması, anket çalışması yapılacak. Elde edilen verilerle uygulamaların olası çevresel etkileri hakkında raporlar hazırlanacak.  Ayrıca Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde konferans ve bölgedeki sivil toplum kuruluşları ile tecrübelerin paylaşıldığı bir çalıştay düzenlenecektir.

PROJE UYGULAMALARI

                                                            .                

CO-SEED İstanbul Toplantısı Beş Ülkeden Proje Temsilcilerinin Katılımıyla Yapıldı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI, ÇED-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARINI DENİZLİ’DE DEĞERLENDİRDİ

 “ÇED Uygulamaları ve Sivil Toplum Kuruluşları’’ konulu bilgi paylaşım toplantısı Denizli’de düzenlendi. Toplantıya; Çevre ve Kültür Platformu (AYDIN), Çevre Kurtarma Derneği (İZMİR), Doğa ve Çevre Vakfı (DENİZLİ), Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (AYDIN), Karşıyaka Sosyal Sorumluluk ve Bilim Derneği (İZMİR), Murat Dağı Yok Olmasın Platformu (UŞAK), Uşak Çevre Gönüllüleri Derneği (UŞAK) ve Pamukkale Üniversitesi – Çevre Mühendisliği Bölümü temsilcisi katıldı.


ÇED- ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI KONFERANSI DÜZENLENDİ

CO-SEED Programı ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) katkıları, Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Çevre Mühendisleri Odası Denizli Temsilciliği işbirliğiyle sürdürülen  “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Aktif Sivil Toplum” projemiz kapsamında “ÇED-Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulamaları” konferansı, Denizli Baro’sunda düzenlendi. Konferansta, WWF-Türkiye’den (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Proje Koordinatörü Aslı Gemci ve Esin Odabaş ile Türkiye Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Uçankuş konuşmacı olarak katıldı. Denizli Barosu ve Denizli Gazeteciler Cemiyeti üyelerinin katılım sağladığı konferansta, ilki 1993 yılında yayımlanan ve bu güne kadar 17 defa değiştirilen ÇED-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği değişiklik önerileri, ÇED uygulamalarında karşılaşılan zorluklar ve halkın katılımına dair iyi örnekler konularında bilgiler verilerek, örnek olaylar irdelendi.

KIZILDERE-V JEOTERMAL ELEKTRİK SANTRALİ KURMA PROJESİNİN ÇED SÜRECİNE KATILDIK

Zorlu Doğal Elektrik Üretim A. Ş. tarafından Denizli ili, Sarayköy ilçesi, Köprübaşı, Sazak ve Karataş mahalleleri mevkiinde kurulması planlanan “Kızıldere-V Jeotermal Elektrik Santrali”nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine katıldık. Proje sahasında incelemeler, bölge halkıyla görüşmeler ve anket yaparak, projenin olası çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri konusundaki tespitlerimizi halkın katılım toplantısında paylaştık.

           

HALKIN VE SİVİL TOPLUMUN KATILIMI KONULU ULUSLARARASI KONFERANS DÜZENLENDİ

WWF-Türkiye’nin yürüttüğü CO-SEED Programı kapsamında, ÇED-Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerine «Halkın ve Sivil Toplumun Katılımı» konulu uluslararası konferans düzenlendi. ÇED uygulamalarında; sivil toplumun önemi, yargıya erişim, cinsiyet eşitliği, medyanın ve iletişimin rolü, sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konuların irdelendiği  konferansa, on üç ülkeden yaklaşık 50 temsilci katıldı. İstanbul’da düzenlenen ve DOÇEV olarak katılım sağladığımız program iki gün sürdü.

ÇED-ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖENTMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERDİK

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin “(7) Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak, üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de Komisyon toplantılarına üye olarak çağırabilir.” içeriğinin, sivil toplum kuruluşlarının komisyonlarda yer almasını “gerekli görülen hallere” indirgemiştir.

Oysa sivil toplum kuruluşları, ÇED süreçlerine katılımları ve komisyonlarda asli üye olarak yer almalarının mevzuat kapsamına alınması ile ÇED süreçlerinin özellikle yerel halkın görüşlerinin tespiti ve halkın katılımı toplantılarında dile getirilmesinde daha etkin ve güçlü bir paydaş olabileceklerdir.

Bu kapsamda ilgili maddenin “Bakanlık, projenin konusu, türü ve proje için belirlenen yerin özelliklerini de dikkate alarak, projenin ÇED sürecine katılma talebinde bulunan üniversiteler, enstitüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, birlikler, sivil toplum örgütlerinden temsilcileri de Komisyon toplantılarına üye olarak çağırır.” olarak değiştirilmesini öneriyoruz. Bu yöndeki değişiklik önerisini içeren mektubu, başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara ilettik.